Hải Phái Điền TâmTiết Hải một công tử nhà giàu. Sống trong sự bao bọc của gia đình nên không biết gì về thế giới bên ngoài. Cuối cùng quyết định đi Hàng Châu để học đại học và sống một cuộc sống tự lập. Gia đình sợ Tiết Hải bị bắt cóc nên đổi tên Tiết Hải thành Đạt Lãng với danh phận nghèo khó. Đến Hàng Châu Tiết Gải gặp Trần Bảo Châu. Từ đây hai người đã gặp rất nhiều chuyện dở khóc dở cười...
Hải Phái Điền Tâm      1
Hải Phái Điền Tâm      2
Hải Phái Điền Tâm      3
Hải Phái Điền Tâm      4
Hải Phái Điền Tâm      5
Hải Phái Điền Tâm      6
Hải Phái Điền Tâm      7
Hải Phái Điền Tâm      8
Hải Phái Điền Tâm      9
Hải Phái Điền Tâm      10
Hải Phái Điền Tâm      11
Hải Phái Điền Tâm      12
Hải Phái Điền Tâm      13
Hải Phái Điền Tâm      14
Hải Phái Điền Tâm      15
Hải Phái Điền Tâm      16
Hải Phái Điền Tâm      17
Hải Phái Điền Tâm      18
Hải Phái Điền Tâm      19
Hải Phái Điền Tâm      20
Hải Phái Điền Tâm      21
Hải Phái Điền Tâm      22
Hải Phái Điền Tâm      23
Hải Phái Điền Tâm      24
Hải Phái Điền Tâm      25
Hải Phái Điền Tâm      26
Hải Phái Điền Tâm      27
Hải Phái Điền Tâm      28
Hải Phái Điền Tâm      29
Hải Phái Điền Tâm      30
Hải Phái Điền Tâm      31
Hải Phái Điền Tâm      32
Hải Phái Điền Tâm      33
Hải Phái Điền Tâm      34
Hải Phái Điền Tâm      35
Hải Phái Điền Tâm      36
Hải Phái Điền Tâm      37
Hải Phái Điền Tâm      38
Hải Phái Điền Tâm      39
Hải Phái Điền Tâm      40
Hải Phái Điền Tâm      41
Hải Phái Điền Tâm      42
Hải Phái Điền Tâm      43
Hải Phái Điền Tâm      44
Hải Phái Điền Tâm      45
Hải Phái Điền Tâm      46
Hải Phái Điền Tâm      47
Hải Phái Điền Tâm      48
Hải Phái Điền Tâm      49
Hải Phái Điền Tâm      50
Hải Phái Điền Tâm      51
Hải Phái Điền Tâm      52
Hải Phái Điền Tâm      53
Hải Phái Điền Tâm      54
Hải Phái Điền Tâm      55
Hải Phái Điền Tâm      56
Hải Phái Điền Tâm      57
Hải Phái Điền Tâm      58
Hải Phái Điền Tâm      59
Hải Phái Điền Tâm      60
Hải Phái Điền Tâm      61
Hải Phái Điền Tâm      62
Hải Phái Điền Tâm      63
Hải Phái Điền Tâm      64
Hải Phái Điền Tâm      65
Hải Phái Điền Tâm      66
Hải Phái Điền Tâm      67
Hải Phái Điền Tâm      68
Hải Phái Điền Tâm      69
Hải Phái Điền Tâm      70
Hải Phái Điền Tâm      71
Hải Phái Điền Tâm      72
Hải Phái Điền Tâm      73
Hải Phái Điền Tâm      74
Hải Phái Điền Tâm      75
Hải Phái Điền Tâm      76
Hải Phái Điền Tâm      77
Hải Phái Điền Tâm      78
Hải Phái Điền Tâm      79
Hải Phái Điền Tâm      80
Hải Phái Điền Tâm      81
Hải Phái Điền Tâm      82
Hải Phái Điền Tâm      83
Hải Phái Điền Tâm      84
Hải Phái Điền Tâm      85
Hải Phái Điền Tâm      86
Hải Phái Điền Tâm      87
Hải Phái Điền Tâm      88
Hải Phái Điền Tâm      89
Hải Phái Điền Tâm      90
Hải Phái Điền Tâm      91
Hải Phái Điền Tâm      92
Hải Phái Điền Tâm      93
Hải Phái Điền Tâm      94
Hải Phái Điền Tâm      95
Hải Phái Điền Tâm      96
Hải Phái Điền Tâm      97
Hải Phái Điền Tâm      98
Hải Phái Điền Tâm      99
Hải Phái Điền Tâm      100
Hải Phái Điền Tâm      101
Hải Phái Điền Tâm      102
Hải Phái Điền Tâm      103
Hải Phái Điền Tâm      104
Hải Phái Điền Tâm      105
Hải Phái Điền Tâm      106
Hải Phái Điền Tâm      107
Hải Phái Điền Tâm      108
Hải Phái Điền Tâm      109
Hải Phái Điền Tâm      110
Hải Phái Điền Tâm      111
Hải Phái Điền Tâm      112
Hải Phái Điền Tâm      113
Hải Phái Điền Tâm      114
Hải Phái Điền Tâm      115
Hải Phái Điền Tâm      116
Hải Phái Điền Tâm      117
Hải Phái Điền Tâm      118 End

 

Báo link bị lỗi

Hải Phái Điền Tâm


Copyright: www.giaitriabc.com