Lôi Phong Tháp Anh HùngVào thời nhà Minh giữa năm Gia Tĩnh, Oa Khấu lộng hành, người dân sống lầm than. Thiếu niên anh hùng Thích Kế Quang với bầu nhiệt huyết yêu nước, đã soái lãnh " Thích Gia Quân " đánh đuổi Oa Khấu, xung đao chém đầu thủ lãnh Oa Khấu.
Tiếng tăm Thích Gia Quân đồn đãi gần xa,, nhà vua mời Thích Kế Quang vào kinh thành và ban cho công chức công thần của triều đình, là thánh nhân truyền miệng trong bá tánh, và là anh hùng trong mắt của các cô thiếu nữ.
Công chúa thứ 9 của Gia Tĩnh là Lệ Chất Thiên Tư, lòng dạ đôn hậu được trời ban cho tài thi phú hơn người. Trong một dịp cải trang ra ngoài, đã gặp được Thích Kế Quang, từ đó họ bắt đầu một cuộc tình không được sự chúc phúc, một cuộc tình đầy bi thương và nước mắt….
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      1
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      2
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      3
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      4
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      5
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      6
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      7
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      8
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      9
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      10
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      11
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      12
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      13
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      14
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      15
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      16
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      17
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      18
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      19
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      20
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      21
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      22
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      23
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      24
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      25
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      26
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      27
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      28
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      29
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      30
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      31
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      32
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      33
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      34
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      35
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      36
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      37
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      38
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      39
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      40
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      41
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      42
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      43
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      44
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      45
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      46
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      47
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      48
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      49
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      50
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      51
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      52
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      53
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      54
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      55
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      56
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      57
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      58
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      59
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      60
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      61
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      62
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      63
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      64
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      65
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      66
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      67
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      68
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      69
Lôi Phong Tháp Anh Hùng      70 End

 

Báo link bị lỗi

Lôi Phong Tháp Anh Hùng


Copyright: www.giaitriabc.com